ابریست دلم که رو به ماه آورده*است


رو سوی تو با روی سیاه آورده*است


ای ضامن عشق ! ضامن آهو ! آه


گرگی به نگاهتان پناه آورده*است