در هر جغرافیایی که باشم ؛
جهت ها تفاوتی ندارند...
تمامِ دامنه هایِ دلم به سمت حـــرم توست..!!