از بس کریم بود که دَرهم خرید و رفت ...!
در ازدحام،
حاجت ما نیز داده شد...!