نه میخواهم به تور ایتالیا و اسپانیا بیفتم
نه بـادام چشم* هـای چینـی هـا و ژاپنـی* هـا را ویـار کـرده*ام
و نه نسیـم دبـی و استـانبول به کلـه* ام زده
نه هـوس دوبیتـی بـابـا طاهـر دارم ،
نه هـوس منـار جنبان دلـم را مـی* لـرزاند ،
نه مـات کیـشم ، نه موجـی خـزر .
فـاتحه*ی سعـدی و حافـظ را هم از همـین* جا پـست می* کنـم
من فـقط یک بلیـط رفـت مشـهد مـی* خواهـم
حتـی الـامکـان ، بی* بـرگشت . . .


********
امام رضا چی میشه....
اگه مشهد قبول شم؟؟؟؟
کمکم کن..
کمکمون کن..