اگه زائــــرت نباشــــم..شب من سحـــر نمیشه

دوری از صحـــــن تو آقا..آتیــــشم زده همیشه


حالا نـزدیك یه ســـــاله كه منو حــــــرم نبردی


من یه سال نیام زیارت؟!مگه داریم؟مگه میشه؟